İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNLAR VE MENSUPLAR DERNEĞİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


  1. Sözleşmenin Tarafları ve Konusu

Taraflar:
İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); http://www.itfmed.org ve (mobil cihaz uygulamalarının) sahibi olan, “Beştepe mahallesi Onkoloji Bulvarı No: 13/ F Fatih İstanbul” adresinde bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği (“İTFMED”) ile
http://www.itfmed.org internet sitesine (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı ( “
Üye” ) arasında, Üye'nin İTFMED’nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

İTFMED ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Konu:
İşbu Sözleşme’nin konusu İTFMED’nin sahip olduğu internet sitesi http://www.itfmed.org ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tanımlar:

Satıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

Alıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.  

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, İTFMED tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere İTFMED’nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve http://www.itfmed.org platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Site Çerez Politikası: Üyeler’in İTFMED sitesi ziyaretleri sonucunda reklam amaçlı kullanılan çerezlerin ne şekilde kullanılacağı gibi konular hakkında İTFMED’nin çerez kullanımına ilişkin politikasını düzenleyen ve http://www.itfmed.org platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla İTFMED tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Üye: http://www.itfmed.org  sayfasında yer alan üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Üye” sıfatını kazanan gerçek kişileri ifade eder.

Kullanıcı/Ziyaretçi:  http://www.itfmed.org  sayfasını, siteye üye olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.

Misafir Kullanıcı: http://www.itfmed.org sayfasını kullanarak, siteye üye olmadan alışveriş yapan kişileri ifade eder.

  1. Tarafların hak ve yükümlülükleri

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun İTFMED tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamaktadır.Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.3. Üye, Platform üzerinden İTFMED’nden yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde İTFMED’nin Satıcı taraf, kendisinin ise Alıcı taraf olduğunu; İTFMED’nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 

3.4. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.5. İTFMED, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

3.8. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

3.8.1 Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

3.8.2 Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

3.8.3 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi,iletişim adresi,mesleği ve dernek üyeliği için istenen vesikalık fotoğrafı iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

3.8.4 Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, İTFMED’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.9. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri İTFMED’e maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

3.12. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; İTFMED’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.


  1. Sözleşme değişiklikleri

İTFMED, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  1. Mücbir sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın, pandemi veya diğer bir doğal felaket veya İTFMED’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") İTFMED’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, İTFMED ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.


  1. Genel hükümler

6.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda İTFMED’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile İTFMED’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

6.2 İTFMED, Üye ile Üye'nin üye olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

6.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

6.4. Üye, İTFMED’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

6.5. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


  1. Sözleşmenin feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İTFMED tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İTFMED üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


  1. İhtilafların halli

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

  1. Dernek bilgileri

Ek bilgi almak için bilgi@itfmed.org 'a aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile e-mail adresi üzerinden istediğiniz zaman ya da telefon numarası aracılığı ulaşabilirsiniz. 

Adres:
Beştepe mahallesi Onkoloji Bulvarı No: 13/ F Fatih İstanbul

Telefon: +90 530 883 4700

Müşteri Hizmetleri:  bilgi@itfmed.org


  1. Yürürlülük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


10 (on) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.